NYILATKOZAT A DAVOSI VILÁGGAZDASÁGI FÓRUM ALKALMÁBÓL

 

Politikusok, kereskedelmi megbízottak és aggódó polgárok ezrei gyűltek össze 1999. november 30-án és az azt követő napokban Seattle-ben a WTO 3. miniszteri konferen­ciája alkalmából. Sokan, köztük mi magunk is, aggódnak a WTO-nak a gazdasági fejlő­désre, a természeti környezetre, valamint az egészségre és a létbiztonságra gyakorolt hatásai miatt.

 

A WTO, nem is olyan régen, egy kevéssé ismert globális intézmény volt, azzal a fela­dattal, hogy támogassa a szabad-kereskedelem elterjedését az egész világon. Ez a szer­vezet azonban rendelkezik azzal a képességgel, hogy aláássa a természeti környezet, az egészségünk és létbiztonságunk védelmében megalkotott törvényeinket. Döntéshozatala részrehajló és átláthatatlan, tehát antidemokratikus. Megdöbbentő módon a WTO-ban jelenlevő kormányok arra törekszenek, hogy újabb kérdések napirendre tűzésével és nemzetközi egyezményekben való rögzítésével, további jogosítványokhoz és hatalmá­nak növeléséhez segítsék hozzá a Világkereskedelmi Szervezetet. Ez közvetlen hatással lesz a helyi közösségekre és az ott lakó emberekre. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy elszámoltathatatlan szervezet határozza meg azokat a szabályokat, amelyek családjaink egészségét, létbiztonságát és a természeti környezetet védeni hivatottak. A

tapasztalatok azt mutatják, hogy a WTO által preferált szabad-kereskedelem a gazdag országoknak és a transznacionális vállalatoknak előnyös, a szegény országoknak, a munkavállalóknak, a civil társadalomnak pedig hátrányos. Úgy tűnik, hogy a nemzetál­lamok szerepe egyetlen területen marad erős: a hatalmas magánvagyonok megvédésé­ben az egyes országok tiltakozó lakosságával szemben.

 

A seattle-i eseményeket a média egy része az "évszázad tiltakozása" néven aposztrofálta, amely mérföldkő a profit és a civil társadalom közötti küzdelemben. Mike Dolan a seattle-i tüntetéseket kezdeményező egyik szervezet, a Public Citizen elnevezésű cso­port, tagja szerint a WTO-val kapcsolatos küzdelmek eldöntik, hogy milyen hidakat verünk a 21. századba és ki keljen át azokon: a transznacionális vállalatok vagy a civil társadalom.

 

Ahogy az emberek egyre jobban érzékelik az életfeltételeik fölött kiteljesedő ellenőrzést és erőforrásaik elszivárgását, úgy szélesedik és nő a szabad-kereskedelmet ellenző moz­galmak globális hajszálgyökér hálózata. A tét a 20. században megszerzett szociális jogok összessége, a közegészségügytől a természeti környezet védelméig.

 

A seattle-i forduló a tagállamok közötti nézeteltérések és részben a mintegy 50 ezer főre tehető állampolgári tiltakozások hatására kudarcba fulladt. A kudarc nem a véletlen mű­ve, hanem azt jelzi, hogy világszerte nő az aggodalom a további átfogó kereskedelmi liberalizáció várható társadalmi, környezeti és gazdasági kárai miatt. A következmények nem csak a harmadik világ országaira és munkavállalóira hátrányosak, hanem a fejlett világ egyes társadalmi rétegeire és a közép- és kelet-európai félperiféria, a volt szocia­lista országok állampolgáraira is közvetlenül negatívan hatnak. Tavalyi márciustól a mai napig, világszerte 87 ország mintegy 1500 civil szervezete írta alá a mellékelt tiltakozó nyilatkozatot, amelyhez ezennel mi, egyszerű magyar állampolgárok és civil szerveze­tek is csatlakozunk. Felhívunk minden, közös érdekeinkért tenni akaró, civil szervezetet és magánembert, hogy csatlakozzon hozzánk. Hozzuk létre az állampolgári önvédelem magyarországi hálózatát! A globális tőke világában csak a globálisan szerveződő civil társadalomnak van esélye az eredményes érdekérvényesítésre.

 

A seattle-i tiltakozások sikere a világszerte kibontakozott és hálózattá szerveződött egyé­ni és közösségi tenni akarás sikere. A több tízezres nemzetközi tiltakozó tömegben ott volt minden olyan civil szervezet és magánember, aki megengedhette ezt magának. Seattle-ben értünk is tüntettek! Ez a siker azonban csak az első lépés egy tisztessége­sebb világ megteremtése felé. A tiltakozás folytatódik mindaddig, amíg arra szükség van. Legközelebb 2000. január 29-én Davosban, svájci civil szervezetek kezdeményezé­sére, nyugat-európai haladó mozgalmak képviselői tiltakoznak a Világgazdasági Fórum alkalmából. A tüntetést Davos önkormányzata nem engedélyezte, holott arra törvényes indoka nem volt. Szolidárisak vagyunk a tüntetés megtartásához ragaszkodó mozgal­makkal. Most és a jövőben is támogatunk minden tisztességes erőfeszítést, amely a fennálló igazságtalan és a természeti környezet szempontjából fenntarthatatlan gazdasá­gi rend megváltoztatását célozza. Nem vállalunk közösséget a tiltakozást emberellenes és rasszista ideológiákkal összekapcsoló, vagy az öncélú rombolást, erőszakot hirdető és megvalósító szervezetekkel és magánszemélyekkel.

 

Felhívjuk az illetékes parlamenti és kormányzati szerveket, hogy a multilaterális tár­gyalásokon a WTO jogosítványainak kiterjesztése ellen foglaljanak állást! Olyan gazda­sági, kereskedelmi rendszerre van szükségünk, amely igazságos, a jelenleginél demok­ratikusabb és a gazdasági fejlődést, a természeti környezet és a társadalmi szerkezet épségét, illetve a kulturális sokféleség szempontjait veszi figyelembe.

 

Budapest, 2000. január 27.

 

Alba Kör - Zöld csoport

Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL)

Humanista Mozgalom

Világpolgárok a Kárpát-medencében