Szövetség a társadalmi demokráciáért, 1990.

 

 

Azokhoz a társadalmi és po­litikai szervezetekhez, csopor­tokhoz, közösségekhez és egyénekhez fordulunk, akik, illetve amelyek már most fel­ismerték a tragikus valóságot: a pártállamot elsöprő válság új, privilegizált rétegek ha­talmát készíti elő. A remélt demokratikus átalakulás he­lyett új diktatúra felé hala­dunk, a pártállam - pártok államává válik.

A sztálinista bürokráciát új uralmi elit váltja fel, amely a gazdasági nehézségeket millió­kat érintő munkanélküliség­gel, üzemek bezárásával kí­vánja "megoldani", fokozva az ország alávetettségét a nem­zetközi pénzügyi szervezetek­nek. Ez az út - a szépen hangzó ígéretekkel ellentétben - nem Európába, hanem La­tin-Amerikába vezet bennün­ket.

Politikai demokrácia nem képzelhető el a gazdaság, a tulajdon demokráciája nélkül. A hatékony vegyesgazdaság kialakítása helyett zajló pri­vatizációs folyamat során azonban a régi és az új elit - a dolgozókat kijátszva - a maga, s a külföldi töke szá­mára kisajátítja az állami tu­lajdont. Ezzel új és mély vál­ság magvait hintik el; az or­szágszerte szerveződő munkás­ és alkalmazotti tanácsok, általában a dolgozók tulajdono­si szervezetei arra utalnak, hogy a dolgozók maguk is tu­lajdonosok akarnak lenni.

Az elitváltás során hatalom­ra került csoportok a dolgo­zóknak azonban még morzsá­kat sem kívánnak juttatni a tulajdonból. A parlamenti pár­tok közötti paktum törli a nemzeti kerekasztalnál kial­kudott új alkotmányból azt a szakaszt, amely kimondja a termelői önigazgatás, a dolgo­zói tulajdonlás megteremtésé­nek lehetőségét. A dolgozók sohasem fognak beletörődni ki­fosztottságukba, az alattvalói létnek a bérmunkáslét nem lehet alternatívája.

Felhívunk mindenkit, hogy a dolgozói tulajdon létrehozá­sáért, a meglévő lehetőségek megvédéséért világnézeti és pártelkötelezettségtől függet­lenül fogjunk össze. További megosztottságunkkal akarva ­akaratlanul segédkezet nyúj­tunk azoknak, akik a dolgozóosztályok kisemmizésével kí­vánják megalapozni az ígért "kapitalista paradicsomba" ve­zető útjukat.

BALOLDALI ALTERNATÍVA EGYESÜLÉS

 

 

 

FÜGGETLEN, DEMOKRATIKUS MAGYARORSZÁGOT!

 

A Szövetség a Társadalmi Demokráciáért 1990.

CHARTÁJA

 

A magyar társadalom jelenlegi súlyos kríziséért egyaránt felelősség terheli a világgazdasági válság terheit reánk hárító fejlett kapitalista államokat, az antidemokratikus posztsztálini bürokráciát és azokat az e­rőket, amelyek az országot a fejlett ipari államok és a nemzetközi pénz­ügyi szervezetek gazdasági-politikai és kulturális függvényévé kívánják tenni. Ma már nyilvánvaló, hogy az utóbbi évek, hónapok során kidolgo­zott, s részint megvalósított politikai és gazdasági programok, törekvé­sek - származzanak bár a legkülönbözőbb pártoktól, kormányoktól, pénzü­gyi szervezetektől - csupán elmélyítették a krízist. A hatalomra került gazdasági és politikai elit hibás döntéseinek terhét a társadalom munka­vállalói többsége, a nyugdíjasok, a felnövekvő nemzedék hordozza.

 

A Szövetség álláspontja szerint sem az idejétmúlt bürokratikus ál­lamszocializmus, sem a kapitalizmus liberális vagy nemzeti-konzervatív restaurációja nem jelenthet kiutat a jelenlegi helyzetből.

A fejlődés útja csak a dolgozói és lakóhelyi önszerveződésen, öni­gazgatáson alapuló társadalmi demokrácia kialakítása lehet.

 

A társadalmi demokrácia megvalósítása érdekében az alábbi célok elé­résére törekszünk:

 

NEMZETI FÜGGETLENSÉGET!

 

A külpolitika feladata a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködés kialakítása; elutasítjuk a meggondolatlan konfrontációs politikát, éppen úgy, mint az ismételten egyoldalú, új függőségeket létrehozó szövetsé­ges váltást.

Az ország függetlenségét ma elsősorban a multinacionális tőke korlá­tozza. A mesterségesen felduzzasztott, és mára már többszörösen vissza­fizetett adósságállományt felhasználva a Világbank és a Nemzetközi Valu­taalap - kizárólag saját érdekeit követve olyan gazdaságpolitikát kényszerít az országra, amelynek következtében profit és kamatok formá­jában a nemzeti jövedelem egyre nagyobb hányada áramlik át a fejlett i­pari országokba. Elengedhetetlennek tartjuk az adósságok teljes vagy részleges leírását, a kamatfeltételek könnyítését, a külföldi töke spe­kulációs nyereségének korlátozását.

Az ország nem válhat az idegen tőke gyarmatává; ez azonban csak a hasonló helyzetben lévő országok együttműködésével valósítható meg.

 

GARANTÁLT EMBERI JOGOKAT!

 

A létbiztonság alapvető emberi jog. Mindenki számára biztosítani kell a munkához való jogot, az állampolgári jogon járó térítésmentes és színvonalas egészségügyi ellátást és oktatást. A kultúra, az autonóm al­kotóműhelyek állami támogatása alapvető nemzeti érdek.

 

Elítéljük az állampolgárokat sújtó politikai, gazdasági, vallási és etnikai diszkrimináció minden formáját, a lelkiismereti szabadság soro­zatos megsértését, a magánéletbe való állami és egyházi beavatkozást. A mindenkori kormány szerezzen érvényt az ENSZ emberjogi határozatainak!

 


POLITIKAI DEMOKRÁCIÁT!

 

Reális veszély az új tekintélyuralmi rendszer kialakulása. Követel­jük a politikai intézményrendszer korrekcióját, demokratizálását. Meg kell védeni a politikai szabadságjogokat.

 

A legjelentősebb törvényjavaslatokat előzetes társadalmi vitára kell bocsátani. Tiltakozunk a népszavazás lehetőségének tervezett jelentős szűkítése ellen.

Az Országgyűlés, a helyi önkormányzati testület a népet képviselje, ne a párteliteket! Helyre kell állítani a képviselők visszahívhatóságá­nak, beszámoltatásának és ellenőrzésének intézményét.

 

A Szövetség álláspontja szerint ki kell alakítani a demokrácia népi alternatíváját. A hiteles állampolgári akaratkifejezés biztosítására támogatjuk a lakóhelyi és munkahelyi önszerveződéseket, az önigazgató közösségek hálózatának kialakulását.

 

GAZDASÁGI DEMOKRÁCIÁT!

 

A jelenlegi állami vagyon - létrejöttétől függetlenül - minden ma­gyar állampolgár tulajdona, elidegenítése csak a nemzet beleegyezésével mehet végbe. Privatizálás csak a belföldi és nemzetközi államadósság a­rányos részének átvállalásával, a lakóhelyi és a dolgozói kollektívák beleegyezésével történhet. Az állami, a vállalati és a szövetkezeti va­gyon társadalmilag indokolatlan elidegenítése, fiktív társasággá alakí­tása esetén az ezt megelőző tulajdoni állapotokat alapul vevő vizsgálatot kell kezdeményezni.

 

Veszélyben az ország kenyere, valamint a parasztság és az agrárér­telmiség létbiztonsága. A föld nemzeti közkincs; a belőle származó ha­szon csak azé lehet, aki megműveli. Meg kell akadályozni a nagyüzemi me­zőgazdaság szétverését, a TSZ-eket a tulajdonosok önszerveződő társulá­saként kell működtetni.

 

A Szövetség álláspontja szerint a termelés gazdaságossá tételében a tulajdonnal rendelkező közvetlen termelő a legérdekeltebb, ez biztosítja számára jövedelme növekedését, munkahelyének védelmét. A dolgozók maguk döntsék el, milyen tulajdoni formát kívánnak létrehozni. Minden tulaj­donformában meg kell teremteni a dolgozói önkormányzatokat, alkalmazni kell az önigazgatás, a munkásellenőrzés és az alkalmazotti részvétel jo­gának történelmileg kialakult formáit. Ahol lehetséges, a dolgozói kollektíva válassza ki és alkalmazza vezetőit a gazdasági, műszaki, i­gazgatási teendők ellátására.

 

IGAZSÁGOS KÖZTEHERVISELÉST ÉS ELOSZTÁST!

 

A tisztes megélhetés minden állampolgár alapvető joga; meg kell aka­dályozni az életszínvonal további romlását. A nyugdíjak, a családi pót­lék, az ösztöndíjak stb. mértéke a megélhetési költségek növekedésének megfelelően alakuljon. A munkajövedelmeket sújtó költséges és igazságta­lan személyi jövedelemadót fel kell számolni. A kieső állami jövedelmek pótlására megfontolandó a luxusadó és a vagyonadó bevezetése.

 


A Szövetség elutasítja a régi kiváltságok átmentését és új kiváltsá­gos csoportok kialakulását. Az ingyenkonyhák, a menhelyek, a szociális háló ígérete helyett mindenki számára állampolgári jogon - átmeneti jel­leggel - biztosítani kell a munkanélküli segélyt, az átképzés lehetősé­gét. A megélhetés fő formája azonban csak a társadalmilag hasznos munka lehet.

 

Céljainkat csak a szomszédos országokban és a világ többi részén ha­sonló célokért küzdő mozgalmakkal, szervezetekkel együtt érhetjük el. Ki kell alakítani a velük való együttműködés feltételeit.

 

Nem kívánunk olcsó bennszülött munkaerő lenni saját hazánkban. Szabad emberek önkéntes társulásán alapuló társadalom felépítésére törekszünk.

 

*

A Szövetség nyitott minden állampolgár, minden politikai, érdekvé­delmi és társadalmi szervezet, azok tagjai, helyi szervezetei számára.

 

Csatlakozásra hívjuk mindazokat:

 

akiket fenyeget a munkanélküliség, vagy már el is veszítették állá­sukat,

akik úgy érzik, hogy visszaélnek hazafias és vallásos érzéseikkel, akik féltik a demokratikus vívmányokat,

akik baloldali elkötelezettségűek, és ki akarnak törni a rájuk kény­szerített elszigeteltségből;

akik felismerték, hogy a jelenlegi pártelitek nem képviselik érdekeiket, s ezért távol maradtak a választásoktól.

 

Felhívunk mindenkit, aki egyetért céljainkkal, aláírásával fejezze ki csatlakozását a Szövetség chartájához.

 

*

A chartát aláíró pártok, érdekvédelmi szervezetek, munkástanácsok, társadalmi szervezetek és mozgalmak, állampolgárok és állampolgári kez­deményezések fenntartják teljes szellemi, politikai és szervezeti önál­lóságukat, ugyanakkor cselekvési programjuk kialakítása során figyelembe veszik a Chartába foglalt célokat, s készek együttműködni azok megvaló­sításában. A Szövetséghez való csatlakozás nem érinti az aláírók szerve­zeti tagsági viszonyát.