Magyarországon az  államszocialista rendszer különbözô külsô és belsô okok miatt bukott meg. De mindenek elôtt azért, mert lemondott a szocializmus megvalósításáról, és a gazdasági valamint a politikai hatalom egy elkülönült bürokrácia fennhatósága alá került. Így a munkavállalók milliói, akik hittek a szocialista célokban, érthetô módon elfordultak az egypártrendszertôl. A bukás legfôbb tanulsága, hogy az állami tulajdont nem egy szűk elit, hanem a munkavállalók ellenôrzése alá kell helyezni.

A Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL) - mint az államszocializmust Magyarországon elsôként bíráló baloldali szervezet - nem a múlt, hanem a jövô kérdéseit kívánja a figyelem középpontjába állítani.

 

l989-ben az MSZMP új vezetése politikai egyeztetô tárgyalásokon megegyezett az ellenzéki politikai pártokkal és a civil társadalom akkori szervezeteivel, hogy békésen visszavonul a politikai hatalomból, és 1990-ben szabad választásokat tartanak. A választások óta eltelt idôben lényegesen súlyosbodott az ország helyzete: rohamosan romlik a bérbôl és a nyugdíjból élôk életszínvonala. Ugrásszerűen megnôtt a tömegek kiábrándulása mind a kormánypártok, mind a parlamenti ellenzéki pártok politikájából. Ebben a helyzetben szükségesnek tartjuk minden magyar baloldali párt és szervezet politikai összefogását, választási szövetségének elôkészítését. E folyamatban a BAL - véleményünk szerint - felelôsségteljes kezdeményezô, koordináló és katalizátor szerepet tölthet be sajátos szervezeti-politikai összetétele, társadalmi helyzete, valamint kiterjedt, többirányú politikai kapcsolatai révén. E szerepkör sikeres betöltéséhez szükséges a BAL fôbb politikai célkitűzéseinek tézisszerű kifejtése.

 

A BAL fôbb politikai célkitűzései

 

1. Gazdasági demokráciát!

Gazdasági demokrácia nélkül nincs valódi demokrácia. A gyorsan növekvô munkanélküliség és infláció, a termelés visszaesése és tartós válsága, a bérbôl és a nyugdíjból élôk életszínvonalának romlása, az elszegényedés és egy szűk társadalmi csoport szélsôséges gazdagodása azt mutatja, hogy szakítani kell az ország eladósodásához és kiárusításához vezetô eddigi gazdaságpolitikával. A jelenlegi állami vagyon minden magyar állampolgár tulajdona, ezért privatizálása csak az érintett dolgozói kollektívák beleegyezésével, a leendô magántulajdonosoknak a belföldi és külföldi államadósság arányos részének átvállalásával történhet - csak így lehet legitim.

A BAL - tudomásul véve a vegyes gazdaság létezését - vallja, hogy a termelés történelmi fejlôdésének alapvetô vonása a termelô jogaihoz jutásának növekvô érvényesülése. Ezért arra törekszik, hogy a dolgozói tulajdon a privatizációs folyamatokban - kedvezô feltételek esetén - a munkavállalók reális választási lehetôsége legyen, és a gazdaság további fejlôdése során növekvô szerephez jusson. A BAL tisztában van azzal, hogy a baloldali mozgalmak egyik legnagyobb feladata, hogy az újratermelés egyes elemeinek funkcionális értékelését, a termelôi tulajdonlás technikai termelési feltételeit a kor szintjén elemezzék és hatékony formáinak érvényre juttatását társadalmi mozgalmakkal segítsék.

Minden tulajdonformában létre kell hozni a dolgozói önigazgatás, a munkás- és alkalmazotti ellenôrzés megfelelô szervezeteit, ezek rendszerét és törvényi alapjait, jogi biztosítékait.

Hangsúlyozzuk, hogy a termôföld a magyar nemzet sajátos, nem gyarapítható, ezért nem kiárusítható közkincse.

Olyan gazdaságpolitikát kell kialakítani, amely a belsô piacot helyezi középpontba, ezzel lehetôvé teszi az életviszonyok és az életszínvonal javítását - egyúttal húzóerôt jelentve a gazdasági fejlôdés számára. Ennek támogatására igénybe kell venni a fegyverkezés és a bürokrácia leépítése során felszabaduló anyagi forrásokat. Olcsó államot kell kialakítani.

A szomszédos országokkal való gazdasági együttműködés révén fenn kell tartanunk, és - a technikai modernizáció követelményeinek megfelelôen - fejlesztenünk kell az elmúlt 45 évben kialakult és immár hagyományossá vált piacainkat, figyelembe véve azt, hogy a világgazdaságba is csak kisebb, regionális piacokon keresztül lehet betagozódni. A világpiaci pozíció javítása érdekében törekedni kell közös, illetve egymáshoz illeszkedô gazdaságpolitika kialakítására.

2. Szociális biztonságot, igazságos közteherviselést és elosztást!

Meg kell akadályozni a bérbôl és fizetésbôl élô magyar dolgozók és a nyugdíjasok életszínvonalának további romlását, az elszegényedés terjedését.

- A minimálbér, a családi pótlék, az egyetemi és fôiskolai ösztöndíjak és a nyugdíjak mértéke folyamatosan kövesse a reális megélhetési költségek növekedésének ütemét. A munkajövedelmeket sújtó igazságtalan személyi jövedelemadót meg kell szüntetni. A társadalmat irritáló mértékű gazdagodás fékezésére luxusadót és vagyonadót kell bevezetni.

- A munkanélküliség elleni gazdaságpolitika kialakítása mellett a költségvetésnek biztonságos mértékű munkanélküli segélyt kell biztosítania az érintetteknek, amit meghatározott feltételek mellett legalább két évig szükséges folyósítani. A munkanélkülieknek ingyenes gyógyszerellátást kell adni. Munkanélküli segélyt a pályakezdô fiatalok részére is biztosítani kell.

- Stabil és biztonságos szociális védôhálót kell kiépíteni: a megfelelô szociális segélyrendszernek, a hajléktalanok szálláshelyeinek, a szegények körébe tartozók ingyenes gyógyszerellátásának biztosításával.

- Kiemelt jelentôségű politikai kérdésként kell kezelni egy olyan lakásprogramot, amelynek középpontjába az egész országra kiterjedô állami bérlakásépítést kell helyezni. Az állami bérlakások mellett ki kell alakítani a saját tulajdonú lakások többféle kategóriájának rendszerét azok számára, akiknek a jövedelmi szintje (részben kedvezményes állami lakásépítési támogatással kiegészítve) ezt lehetôvé teszi.

- Az utóbbi években aggasztó mértékben megromlott a magyar állampolgárok többségének egészségi állapota. Megnôttek népességünk halálozási mutatói, nôtt az öngyilkosok száma. Változatlanul állampolgári jogon kell biztosítani az általános térítésmentes egészségügyi ellátást, beleértve a receptre írt gyógyszerek kedvezményes árszínvonalát is. A megfelelô mértékű és színvonalú állami egészségügyi szolgálat anyagi bázisának létrehozása érdekében elkülönített betegbiztosítást kell kialakítani.

- Egy nemzet fejlôdésében ma már a XXI. századot érintô társadalmi probléma az oktatásügy. A magyar oktatásügy gazdasági, szakmai, politikai és személyi feltételrendszere egyaránt mély válságban van. Megújhodásának alapfeltétele a megfelelô mértékű, központi állami forrásokból merített anyagi bázis biztosítása. Az Országgyűlésnek radikálisan növelnie kell a költségvetés elosztási arányát az oktatásügy javára. A BAL határozottan elutasítja azokat a gazdasági és politikai törekvéseket, amelyek arra irányulnak, hogy az oktatásügy terén is érvényesüljenek a szabadpiaci törvények. Az oktatásügy egész területét el kell választani a piaci viszonyoktól. Az állami szerveknek biztosítaniuk kell minden oktatási intézmény számára a teljes szakmai és gazdasági önállóságot. Az államnak szavatolnia kell az egész magyar ifjúság ingyenes oktatását, mert csak ez biztosíthatja a nemzet jövôjének, az ifjú nemzedék minden tagjának a társadalmi esélyegyenlôséget.

3. Független Magyarországot!

A Varsói Szerzôdés megszűnése, a Szovjetunió és Jugoszlávia szétbomlása, a szomszédos államok bizonytalan bel- és külpolitikai helyzete és a területükön élô magyar nemzeti kisebbség érdeke egyaránt olyan Magyarországot igényel, amely - az azonos problémákból adódóan - minél szélesebb együttműködésre törekvô külpolitikát folytat. Azonos külpolitikai távolságtartással és politikai mértékletességgel el kell utasítanunk minden, konfrontációs veszélyt rejtô politikai megnyilvánulást és az új függôségeket létrehozó csatlakozást bármely politikai vagy katonai szövetséghez, nagyhatalmi érdekcsoportosuláshoz.

4. Társadalmi demokráciát!

A BAL a demokrácia plebejus tartalmú, népi öntevékenységre épülô kiteljesítését szorgalmazza. E feladat keretében ki kell munkálni a dolgozói önigazgatási és önkormányzási kezdeményezések alkotmányjogi státuszát, valamint bármiféle politikai egyeduralom és politikai diszkrimináció elleni garanciák rendszerét.

Létre kell hozni a politikai érdekegyeztetés és érdekképviselet új - a kor technikai szintjének megfelelô - formáit, a társadalmi élet minden szintjét átfogó népképviseleti bizottságokat, a helyhatósági és a parlamenti képviselôk visszahívhatóságának feltételrendszerét, a legfontosabb törvények társadalmi vitára bocsátásának és a helyi, illetve országos népszavazásnak érdemi és olcsóbb rendszerét.

5. Az elmúlt 45 év tárgyszerű értékelését!

A magyar politikai baloldal mai nehéz helyzetébôl a BAL véleménye szerint nem lehetséges kibontakozás és elôrelépés egyetlen baloldali szervezet részére sem, ha a legkíméletlenebb ôszinteséggel és történelmi realitással nem néz szembe a XX. század történelmi tanulságaival. Ennek érdekében a BAL továbbra is kezdeményezi viták, konferenciák szervezését, támogatja a témával foglalkozó valóban tudományos igényű kutatásokat, és ezek publikálását.

6. A BAL politikai kapcsolatairól.

A BAL szövetségesnek tekint minden baloldali szervezetet. Folyamatos politikai együttműködésre törekszik a civil társadalom demokratikus és antifasiszta mozgalmaival. Politikai párbeszédre, és a nemzet sorsát érintô alapkérdésekben konszenzusra törekszik minden konstruktív társadalmi, politikai és egyházi szervezettel. Emellett fejleszti kapcsolatait a hasonló társadalmi alternatívákat képviselô külföldi és nemzetközi szervezetekkel.

Hangsúlyozni kívánjuk: politikai tevékenysége során a BAL mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy hazánkban a különbözô baloldali erôk - szakítva az elmúlt négy évtized hibáival és bűneivel - megszabadulva a múlt terheitôl, új baloldali politikai szövetséget hozzanak létre tényleges társadalmi demokrácia kialakítása érdekében.