A "Baloldali Alternatíva" Egyesülés célkitűzése annak ösztönzése, hogy a magyar társadalom fejlôdése egy olyan új, mindmáig megvalósulatlan önkormányzati társadalom létrehozása irányába mozduljon el, amely a termelô és önkormányzó közösségek együttműködéséből önmagát szervezi meg. Ennek megfelelôen egy olyan radikális társadalmi reform hívei vagyunk, amely jelentôsen túllép a hatalmi pozíciók elitek közötti újraelosztásán alapuló képviseleti demokrácia bevezetésén. Nem hatalmi osztozkodásban akarunk részt venni, hanem éppen a hatalmi apparátusok fokozatos leépítéséért kívánunk fellépni: azért, hogy funkcióik különbözô mozgalmak, lakóterületi, dolgozói és más szerveződésű kollektívák kezébe kerüljenek, amelyek ily módon megvalósítják saját önkormányzatukat.

A BAL azt szeretné, ha a képviseleti demokrácia intézményei mellett már most megszületne és megerôsödne az önigazgatás, a közvetlen demokrácia és az ezt segítô intézmények gazdag hálózata. Az önigazgatás, és ennek a gazdaságban való térhódítása az igazi biztosíték arra, hogy a sztálini eredetű ellenôrizhetetlen diktatórikus hatalom helyett ne a polgári liberalizmus talaján létrejövô modern bürokratikus állam nehezedjék a társadalomra. Ez ugyanis a pártelitek és a gazdasági hatalmasságok új összefonódásából létrejövô kisebbségi uralom egy formáját jelentené.

Az alternatívnak nevezett szervezetek és mozgalmak néhány hónapos legális működésre tekintenek vissza. Szervezeteik kiépítésén, részletes programjaik kidolgozásán munkálkodnak, tehát alig-alig jutottak túl embrionális állapotukon. A BAL Elôkészítô Bizottsága aggodalommal tapasztalja, hogy néhány száz fôs tagságú pártok és a legjobb esetben néhány ezer fôs szervezetek figyelme egyre inkább a helyi és országos választásokon való részvételük, a hatalmi versengés felé fordul, és egyre jobban elterelôdik a társadalom önszervezôdésének segítésérôl.

A BAL az ország jövőjéért való felelôsségét abban látja, hogy a társadalomban az alulról szervezôdô kollektívák létrejöttének, tartós és eredményes működésének feltételei megteremtéséért szándékozik fellépni. Minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni kívánjuk azt a folyamatot, amely egy védekezô társadalomból olyan önkormányzati társadalom felé vezet, ahol a politikai szabadságot nem pusztán a politikai erôcsoportok szabad korteskedése és szavazási ceremóniák garantálják, hanem a társadalom tagjainak pártoskodástól mentes, jogilag és gazdaságilag védett, cselekvô, alkotó közösségei. A demokratikus közélet elengedhetetlen részének tekintjük a mozgalmak, területi és gazdasági önkormányzatok, egyesületek, klubok stb. mind szélesebb hálózatának létét, tehát autonómiáját és párbeszédét, anélkül, hogy olyan regionális, országos centralizációkba kényszerítenék magukat, melyek késôbb mint bürokratikus apparátusok visszacsempésznék a társadalom sokat kárhoztatott felülrôl szervezettségét.

A BAL Elôkészítô Bizottsága úgy véli, hogy a politikai reform jelenlegi szakaszában súlyos kárt okozna, ha a különféle szervezetek a hatalmon való újra és újrakezdôdô osztozkodás keltette viszályba süllyednének. Ez úton is ki kívánja fejezni reményét, hogy tekintetüket visszafordítják a társadalmi-politikai önépítkezés megindult folyamatára. Reméli, hogy az elkövetkezô idôszakban nem a hatalom feletti marakodás "állampolgári öntudata" fog erôsödni, hanem az önmaga sorsának jobbrafordulását a szolidáris közösségek új, demokratikus és teremtô munkája révén remélô emberi öntudat.

Bízunk benne, hogy az alternatív szervezetek egymás között és a hagyományos szervezetekkel folytatott párbeszéde nem a hatalomátvétel hagyományos logikájában, hanem az újtípusú társadalomépítés tapasztalatainak egymással való megosztásában, nem a társadalom felett osztozkodó közös testületek létrehozásában, hanem intenzív társadalomépítô munkában fog megmutatkozni.