MUNKÁSOK! SZÖVETKEZETI DOLGOZÓK! ÉRTELMISÉGIEK! FIATALOK!A magyar társadalmat az ázsiai típusú - kapitalizált - despotizmus vitte válságba. Ennek a rendszernek semmi köze a szocializmushoz. Az eltorzított szocialista ideológiát csak saját hatalma igazolásául használja az uralkodó réteg. E réteg színt vall napjainkban: az összeharácsolt vagyonból most elsôsorban ô akar vállalkozni.


Mialatt a dolgozó többség életszínvonala évrôl évre, hónapról hónapra csökken, azok kérik a társadalom türelmét, akik közben milliós prémiumokat vesznek fel. NINCS TÜRELEM! Azok kérik a társadalom megértését, akik az átalakulási törvény kapcsán ki akarják sajátítani a népvagyont. A válaszunk: NINCS MEGÉRTÉS!


Az ország eladósodása kritikus méreteket öltött, küszöbön áll a fizetésképtelenség bejelentése. Teljesen ki vagyunk szolgáltatva a nyugati pénzügyi szervezeteknek.


A jelenlegi vezetô réteg eljátszotta a nép bizalmát. Alkalmatlan feladatának ellátására.


Napjainkban egyezkedés folyik a hatalom különbözô csoportjai között. Puccsszerű tulajdonreformmal, a társadalom megkérdezése nélkül döntenek a népvagyon sorsáról. DEMOKRATIKUS TULAJDONREFORMOT! LÉTBIZTONSÁGOT!


A "Baloldali Alternatíva" NÉPI demokráciát akar. Igyekszik nyíltan felvállalni a bérbôl és fizetésbôl élô tömegek érdekeit. Ellene vagyunk minden politikai és gazdasági monopóliumnak. Olyan demokratikus, önkormányzati társadalmi rendszer a célunk, amelyben minden politikai és gazdasági hatalom az egész népet, a dolgozókat illeti meg. Vállaljuk az 1956-os munkástanácsok örökségét!


ÖNKORMÁNYZATOT! DEMOKRÁCIÁT! SZOLIDARITÁST!