MI A SZOCIALIZMUS?

 

Ma a szocializmus állítólagos hívei is azt mondják, hogy ezt nem lehet tudni. Mások általános frázisokkal, polgári demokrati­kus jelszavakkal ködösítik el a választ. 1. az igazság valójában egyszerű.

A szocializmus az a társadalmi rendszer, amely a kifejlett kapitalizmus vívmányait felhasználva egyesíti a tőke által szét­választott munkát és tulajdont, a termelőket és a termelési esz­közöket. Az államosítások azért sem hoztak létre ilyen társadal­mat, mert a termelési eszközök felett a párt-, állami és a gazda­sági-pénzügyi bürokrácia rendelkezik, újfajta kiváltságokat te­remtve magának. Az anyagi és szellemi javak létrehozói pedig bérmunkások maradtak, akik nincsenek érdekelve a termelés hatékony fejlesztésében.

A gazdasági hatalomtól megfosztott tömegek az önálló politizálásról is leszoktak, hiszen nem vonták be őket az ország gondjainak megoldásába, amelyek terheit ugyanakkor ők viselik. Ez a helyzet alapozta meg az ország ma is tartó általános válságát.

A hatalom birtokosai a külföldi és a belföldi tőkétől, a magánvállalkozástól várják a válság megoldását. Elismerve azt, hogy a magántulajdonosi ösztönzőerők még sokáig nélkülözhetetle­nek lesznek, naivitás - vagy még rosszabb - egyedül rájuk hagyat­kozni. Eltekintve attól, hogy a tőkések nem törik magukat defi­cites vállalataink után, néhány ezer vállalkozó nem oldhatja meg társadalmi rendszerünk strukturális hibáit, nem számolhatja fel a tömegek érdektelenségét. Ehhez minden dolgozó embert vállalko­zóvá, igazi tulajdonossá kell tenni, ezt pedig csak a szocialista irányú fejlődés, a termelők és a termelési eszközök újraegyesíté­se biztosíthatja!

Az igazi reformkommunizmus ezért mindenekelőtt a termelési /tulajdonosi/ demokráciát, a társadalmi önigazgatást, önkormány­zatot, a vállalatok, intézmények munkásainak, alkalmazottainak jogokkal biztosított ellenőrző szerepét jelenti.

Ezt követeli a

 

BALOLDALI ALTERNATÍVA EGYESÜLÉS