A "BALOLDALI ALTERNATÍVA" EGYESÜLÉS FELHÍVÁSA

A magyar társadalom a nyolcvanas évek második felére egy nyílt általános válság küszöbéhez érkezett. Kiélezõdtek a nemzeti jövedelem elosztása körüli kûzdelmek, elszaporodtak a legkülönfélébb - egymással is harcban álló - önigazoló ideológiák és reformtörekvések.

A jelenlegi körülmények között szükségét érezzük annak, hogy megszervezõdjenek azok az erõk is, amelyek a társadalom jövõjét nem a neosztalinizmus és újkonzervatívizmus valamilyen változatában vagy kombinációjában képzelik el. Ezért bejelentjük, hogy a mai napon megkezdjük a Baloldali Alternatíva Egyesülés szervezését.

A Baloldali Alternatíva Egyesülés azoknak a haladó szellemi, kulturális és politikai mozgalmaknak, elméleteknek értékeknek a folytatója, amelyek az európai történelem elmúlt kétszáz évében a különféle gazdasági, politikai és kulturális monopóliumok, egyenlõtlenségek, elõjogok ellen fellépve egy szolidárisabb, egyenlõbb, szabadabb, demokratikusabb társadalomra törekedtek. Az egyesülés e törekvések legnemesebb részének tekinti magát. A kelet-európai népek jövõjének közös dilemmáira és nemzetünk sorskérdéseire csak ehhez a progresszióhoz kapcsolódó szellemi irányzatok és politikai törekvések kísérelhetnek meg valódi választ adni.

Úgy ítéljük meg, hogy a jelenlegi hazai áramlatok, reformalternatívák zöme az állami és a polgári jellegû liberalizmus hamis dilemmájában vergõdik. Az elmúlt néhány évtized történelmi tapasztalatainak fényében a kritikák éle - teljes joggal - az állam adott formája ellen irányul.
A másik póluson markánsan megjelenõ piaci elképzelések azonban nem kínálnak hosszú távon kielégítõ megoldást az alapvetõ társadalmi feszültségekre. Nem tudjuk elfogadni a gazdasági liberalizmussal kombinált sztálini eredetû diktatúra lehetõségét.

Célunk egy önkormányzó közösségek együttmûködésébõl felépülõ demokratikus és szocialista társadalom lehetõségeinek keresése.

A Baloldali Alternatíva Egyesülés az itt jelzett kiinduló állásponttal egyetértõk és rokonszenvezõk fóruma kíván lenni. Részletesebb programját, szervezõdési és tevékenységi formáit a mozgalomhoz csatlakozó, aláírásukkal azt vállaló személyek megállapodása fogja szabályozni a közeljövõben.

A Baloldali Alternatíva Egyesülés országos fórumként kíván tevékenykedni, közérdeklõdésre számot tartó kérdésekben vitákat szervez, ezek eredményeit a legszélesebb nyilvánosság elé kívánja tárni, elméleti társadalmi, politikai kérdésekben állást foglal.

A Baloldali Alternatíva Egyesülés elismeri a Magyar Népköztársaság jelenlegi alkotmányát és törvényes államrendjét, annak keretén belül kíván tevékenykedni.

Várjuk mindazoknak a munkásoknak, értelmiségieknek, diákoknak, mozgalmaknak, csoportosulásoknak a csatlakozását, akik a felhívás céljaival rokonszenveznek, törekvéseinek valóra váltásában segíteni akarnak.

Budapest, 1988. szeptember 28.