Elôszó

Szociológiai felmérések szerint 1989-ben Kelet-Európa lakosságának nagy többsége a régi államszocializmus helyett nem félperifériás kapitalista rendszert akart. Ellenkezôleg, olyan társadalom létrejöttében volt érdekelt, amely a bürokrácia és a tôke gyámkodásától mentes szabad lakossági és termelési közösségekbôl szervezôdik. Ezeket az érdekeket és törekvéseket azonban csak kevesen képviselték olyan erôteljesen és tudatossággal, hogy komoly társadalmi esély lett volna egy ilyen alternatíva megvalósulására. Így ehelyett csupán az új gazdasági és politikai eliteknek a társadalmon való fölülkerekedése, látványos elszegényedés, munkanélküliség, általános gazdasági és kulturális hanyatlás következett be. E szomorú tapasztalatok, a sokaknál eleinte meglevô illúziók szertefoszlása, a fokozódó reménytelenség ismét ráirányítja a figyelmet azokra az évtizedek óta létezô - de nyilvános szervezeti formákban többnyire csak 1988-89-ben megjelenni tudó - elméleti és gyakorlati törekvésekre, amelyek mind a bürokratikus államszocializmussal, mind a félperifériás kapitalizmussal szemben egy harmadik lehetôség, a társadalmi önkormányzás irányába próbáltak lépni. Az is tanulságos, hogy a régi pártbürokraták és az államszocializmus méhében kialakult tôkés érdekcsoportok, illetve ideológiai szószólóik a nemzetközi tôkére támaszkodva együttesen semmisítették meg azokat a politikai, gazdasági és szellemi elôfeltételeket, amelyek gyakorlati esélyt adtak egy önkormányzó társadalom irányába mutató fejlôdésnek. A régi és az új elitek - persze különbözô pártformákban is artikulálódó - érdekei a fennálló világrendszer konzerválását erôsítették. Mi az, ami ténylegesen bekövetkezett? Egy humanista társadalom kibontakoztatása helyett: a régi uralmat csak más formába öltöztetô rendszerváltás. Valóságos társadalmi demokrácia helyett: csak az elenyészô kisebbség érdekeit szolgáló politikai demokrácia. A bürokratikus állami tulajdon társadalmasítása, közösségi hasznosítása helyett: az állami tulajdonnak csak magánkisajátítása, privatizálása. A régi kiváltságok és egyenlôtlenségek mellé újabb kiváltságok és egyenlôtlenségek keletkeztek.

Ezek a fejlemények objektíve is felértékelik azokat az elméleti és gyakorlati próbálkozásokat, amelyek 1988-89-ben - többé-kevésbé pontosan elôre látva azt, ami bekövetkezett - uralommentes, hierarchianélküli társadalmi alternatívát kerestek. Az ilyen jellegû próbálkozások közül Magyarországon a "Baloldali Alternatíva" Egyesülés néven 1988-ban létrejött tömörülés tudta megszerezni a viszonylag legnagyobb nyilvánosságot. Az 1970-es évek óta szervezôdô baloldali ellenzéki csoportok egyesítésébôl keletkezett társadalmi szervezet egy önkormányzó közösségek együttmûködésébôl felépülô társadalom elméleti és gyakorlati lehetôségeit kutatja.

Az elméleti eredmények közül legismertebb az Egy remény változatai (Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor szerkesztésében), valamint a Válaszúton (Krausz Tamás és Tütô László szerkesztésében) c. kötet. A gyakorlati eredmények közül a következôk érdemelnek említést.

- Kezdeményezések az eltérô világnézetû, de az önkormányzás, illetve a társadalmi demokrácia célkitûzése iránt fogékony emberek összefogására (pl. Társadalmi Önkormányzati Mozgalom, Szövetség a Társadalmi Demokráciáért).

- Az eredeti - a dolgozók tulajdonosi jogaiért fellépô - Munkástanácsok Országos Szövetsége megalakításának elôsegítése.

- Az ún. Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon annak kezdeményezése és elérése, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányának 12. §-ába bekerüljön: "Az állam elismeri a termelôi önigazgatás és önkormányzat tulajdonának létrejöttét és mûködését". (A többpárti Országgyûlés egyik elsô cselekedete volt, hogy ezt a bekezdést törölte az Alkotmányból.)

A kötet három részre tagolódik. A Tanulmányok rész Kelet-Európából emigrációba kényszerült, illetve otthon ellenzéki álláspontot képviselô tudósok írásait, gondolatait tartalmazza. A Konferencia-elôadások rész két, a "Baloldali Alternatíva" Egyesülés által rendezett konferencián (Önkormányzati kísérletek a XX. században /1989. március 17./; Önkormányzat - ma /1989. május 13./) elhangzott elôadások szerkesztett változataiból válogat. A Dokumentumok rész az önkormányzással, illetve az állami tulajdon társadalmasításával kapcsolatos magyar, lengyel és orosz kísérletek, törekvések néhány anyagát közli.