Az önkormányzó népi vállalatok
létrehozásának programja
*

*Részlet az oroszországi Új Szocializmus Mozgalom programjából (1992 március).

Az állami vállalatok ingyenes átadása a dolgozó kollektíváknak és önkormányzó népi vállalatok létrehozása az alapvetõ formája annak, hogy megvalósuljon a tulajdon államtalanítása, a túlállamosított vagyon bürokratikus irányítás alóli kivonása, a dolgozók tulajdontól való elidegenedésének megszüntetése, a dolgozó kollektíva és minden dolgozó hatékony és magas termelékenységû munkában, a vállalati ügyek közös intézésében való érdekeltségének kialakítása, a szabad munka és a kollektív vállalkozás rendszerének kialakítása.

Jelen tervezet meghatározza az önkormányzó népi vállalatok létrehozásának rendjét, a dolgozó kollektívák és az állami szervek hatáskörét ezen vállalatok mûködésével kapcsolatos vagyoni és egyéb viszonyok keletkezését, változását és megszüntetését illetõen.

Tulajdonviszonyok, amelyeken az önkormányzó népi vállalatok alapulnak

A népi ("állami") tulajdonban, nevezetesen az Orosz Föderáció népeinek közös tulajdonában, az Orosz Föderációhoz tartozó köztársaság népének vagy a területi közösségnek (az adminisztratív területi egység lakosságának) tulajdonában levõ vagyont az államhatalom vagy állami igazgatás megfelelõ szervei ingyenesen átadják a dolgozó kollektívák felelõs gazdasági birtokába, azaz szerves tulajdonába.

A tulajdonviszonyok, amelyeken az önkormányzó népi vállalatok alapulnak, elegendõ jogot biztosítanak a dolgozó kollektíváknak a versenypiac feltételei közötti szabad vállalkozáshoz. A dolgozó kollektíva tulajdonjogát korlátozzák az általa vállalt kötelezettségek, amelyek garantálják a legfõbb tulajdonos - a nép - érdekeinek tiszteletben tartását. A dolgozó kollektíva, lévén a nép szerves része, a népi tulajdon számára kijelölt részével kapcsolatban a legfõbb tulajdonos jogainak közvetlen hordozójaként és a népi vagyon ezen részével gazdálkodó tulajdonosként (meghatalmazott birtokosként) lép fel.

A népi vagyon átadása az önkormányzó népi vállalatnak. Az alapító szerzõdés

A népi vagyon átadása a legfõbb tulajdonostól a képviselõje (állami szerv) által a birtokosnak (dolgozó kollektíva) a dolgozó kollektíva és a megfelelõ állami szerv között megkötött alapító szerzõdés szerint történik.

A dolgozó kollektíva részérõl az alapító szerzõdést a dolgozó kollektíva tanácsa köti meg és a dolgozó kollektíva taggyûlése (tanácskozása) hagyja jóvá.

Az alapító szerzõdés rögzíti:

a. az átadandó termelõ és nem termelõ rendeltetésû vagyon naturális összetételét és értékét;
b. a dolgozó kollektíva jogát arra, hogy szabadon rendelkezzen a neki átadott vagyonnal, a gazdasági-termelõ tevékenység érdekében bármilyen szükséges változtatást megtéve a vagyon naturális összetételében;
c. a dolgozó kollektíva tulajdonjogát a megtermelt javakra és szolgáltatásokra;
d. a dolgozó kollektíva jogát arra vonatkozóan, hogy saját belátása szerint rendelkezzen a javak és szolgáltatások értékesítésébõl származó bevételével, illetve az adókkal és egyéb törvényben meghatározott társadalmi elvonásokkal csökkentett realizált jövedelmével;
e. a dolgozó kollektíva kötelezettségét az egyeztetett normák szerinti amortizációs elvonások befizetésére vonatkozóan;
f. a dolgozó kollektíva kötelezettségét a nyereség egyeztetett részének a vállalat fejlesztési alapjába való befizetésére vonatkozóan;
g. a dolgozó kollektíva kötelezettségét meghatározott típusú termékek egyeztetett nagyságrendben való gyártására vonatkozóan, ez utóbbi, amennyiben a vállalat nem kívánja ezt, nem haladhatja meg termelõ kapacitásának felét;
h. a dolgozó kollektíva kötelezettségét állami megrendelések teljesítésére vonatkozóan, amelyek - ha a kollektíva másként nem dönt - nem haladhatják meg a vállalat termelõkapacitásának 30 %-át.

Az önkormányzó vállalatnak átadott népi vagyon ellenõrzése

Az önkormányzó népi vállalat vagyonának naturális összetételében és értékében bekövetkezõ változásokat a vállalat által évente összeállított jegyzõkönyvben kell rögzíteni, ezeket regisztrálásra annak az állami szervnek kell benyújtani, amellyel a vállalat az alapító szerzõdést megkötötte vagy amelynek hatáskörében a vállalat áll. Ez a szerv a jegyzõkönyv regisztrálása során ellenõrzi annak valóságnak való megfelelését.

Az önkormányzó népi vállalattá átalakítandó állami vállalatok jegyzékének megállapítása

Az Orosz Föderáció kormánya, az Orosz Föderációba tartozó köztársaság kormánya, a népi küldöttek helyi tanácsának végrehajtó bizottsága meghatározza a közvetlenül hatáskörébe tartozó azon állami vállalatok jegyzékét, amelyeket önkormányzó népi vállalattá lehet átalakítani.

A jegyzékbe nem tartoznak bele a legfontosabb közlekedéssel és szállítással foglalkozó vállalatok, a tüzelõanyag- és energetikai ipar, a hadiipari komplexum és a nemzetgazdaság más ágazatainak vállalatai, amelyek természetes vagy helyzeti monopóliummal rendelkeznek valamely termék gyártásában, ami kivonja õket a piaci szabályozás keretei közül és társadalmilag szükségessé teszi közvetlen állami irányításukat.

Azok a vállalatok, amelyek helyzeti, de megszüntethetõ monopóliummal rendelkeznek valamely termék gyártásában, nem kerülnek fel a listára a nemzetgazdaság antimonopolista szerkezeti átalakításához szükséges idõ alatt.

Az önkormányzó népi vállalat létesítésérõl döntõ határozat elfogadása

Az állami vállalat önkormányzó népi vállalattá való átalakításáról a dolgozó kollektíva taggyûlése (vagy tanácskozása) dönt a dolgozó kollektíva állományi létszámának (vagy a tanácskozásra megválasztott küldötteknek) kétharmados többségével a dolgozó kollektíva tanácsának vagy annak az állami szervnek a kezdeményezése alapján, amelynek a hatáskörébe az adott állami vállalat tartozik.

Ugyanilyen eljárás alapján önkormányzó népi vállalat jöhet létre az átalakítandó állami vállalat egy vagy néhány egységének bázisán is.

Az önkormányzó népi vállalat tulajdonlásában való kollektív részvétel

A vállalat fejlõdésének erõsítése, újjáépítése, új termelések létrehozása érdekében és más gazdálkodási célból a dolgozó kollektíva taggyûlése (vagy tanácskozása) a dolgozó kollektíva állományi létszámának (vagy a tanácskozásra megválasztott küldötteknek) kétharmados többségével önkéntes alapon igénybe veheti a dolgozók eszközeit, kötvények terjesztésével belsõ hitelhez juthat tõlük.

A dolgozók kötvényekhez jutása - ha ezeknek együttes hozadéka meghaladja az adott vállalatnál elérhetõ két éves átlagbért - csak a dolgozó kollektíva engedélye alapján lehetséges.

A dolgozó más vállalathoz történõ távozása esetén a kötvények névértékét visszakapja. Ha nyugdíjba megy, a kötvényeket megtarthatja és azok örökölhetõk.

Az önkormányzó népi vállalat felelõssége

Amennyiben az önkormányzó népi vállalat dolgozó kollektívája rendszeresen nem teljesíti az alapító szerzõdés feltételeit, az állami szerv, amelynek hatáskörébe tartozik ez a vállalat, két figyelmeztetés után a vállalatot közvetlen állami irányítás alá vonhatja legfeljebb két év idõtartamra.

Az állami szerv döntése az önkormányzó népi vállalat közvetlen állami irányítás alá vonásáról megtámadható a választott bíróságon
.

A dolgozók kapcsolata az önkormányzó népi vállalattal

Minden - az önkormányzó népi vállalatnál megalapításától kezdve - állandó jelleggel foglalkoztatott dolgozó társtulajdonosi jogot szerez a vagyonra, egyszersmind szabad munkássá (nem bérmunkássá) válik.

A munkára való felvétel: az önkormányzó népi vállalat vezetésével kötött szerzõdés alapján az egyén szabad belépése a dolgozó kollektívába - egyeztetett munkafeladatok elvégzése céljából.

Amennyiben a dolgozó a munkafeladatokat lelkiismeretesen végrehajtja, nem bocsátható el, ha feladata teljesítésének termelési szükségessége megszûnik, a vállalat magára vállalja a dolgozóval egyeztetett átképzés költségeit.

A nyugdíjba vonult dolgozók életük végéig tanácskozási joggal rendelkeznek a vállalat irányító szerveiben és beválaszthatók a dolgozó kollektíva tanácsába.

A dolgozó kollektíva minden tagja egyenlõ a szociális szolgáltatások és a szociális segélyek biztosítása tekintetében: a kisgyermekkel rendelkezõ, a nagycsaládos, a megfelelõ lakhatási feltételekkel nem rendelkezõ, a különleges orvosi ellátást igénylõ dolgozók kedvezményekre jogosultak.

Az önkormányzó népi vállalat vezetõje

Az önkormányzó népi vállalat vezetõjének jogait, kötelességeit és felelõsségét, anyagi érdekeltségének és a betöltött tisztségbõl való felmentésének feltételeit a vele a dolgozó kollektíva tanácsa által kötött szerzõdés (megállapodás, megegyezés) tartalmazza. A vezetõi tisztség betöltésére a legmegfelelõbb jelölt megtalálása érdekében a dolgozó kollektíva tanácsa pályázatot hirdethet.

Az önkormányzó népi vállalat vezetõje a dolgozó kollektíva tagja: a szerzõdésében (megállapodásában, megegyezésében) foglaltakon kívül a többi dolgozóval azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

Az önkormányzó népi vállalat átszervezése és megszüntetése

Az önkormányzó népi vállalat megváltoztathatja a profilját, azaz más alaptevékenységet választhat.

A dolgozó kollektíva a vállalat átszervezésével kapcsolatosan kérvényezheti a népi vagyon további részének birtokába adását vagy visszaadhatja a vagyon egy részét az államkincstárnak.

Ugyanilyen rendben meghozott döntés alapján a dolgozó kollektíva megszüntetheti a tevékenységét, nem késõbb mint egy évvel ezt megelõzõen értesítve errõl az állami szervet. Az állami szerv, értesülvén a dolgozó kollektíva szándékáról a vállalat megszüntetésére vonatkozóan, közvetlen állami irányítás alá vonhatja a vállalatot és ezzel magára vállalhatja a sorsát érintõ döntést.

Az önkormányzó népi vállalat megszüntetésekor a dolgozó kollektíva befizeti az államkincstárba a neki átadott népi vagyon teljes értékét, e vagyon bármilyen naturális összetételû legyen is (figyelembe véve kötelezõ növekedésének egyeztetett mértékét).

A visszaadandó épületek, berendezések és más vagyon értékének meghatározásával kapcsolatos vitás ügyekben a választott bíróság dönt.

A vagyon államnak történõ visszaadásáért a dolgozó kollektíva tagjai részbeni felelõsséggel tartoznak, a hiányzó vagyonrészt a vállalat önkormányzó népi vállalatként való mûködése utolsó éve alatti fizetésük mérté- kében tartoznak megfizetni.