A Szociális Világfórum (SzVF) Elvi Chartája

 

 

Azon brazil szervezetek, amelyektől az első Szociális Világfórum gondolata származik, és amelyek azt 2001. január 25. és 30. között Porto Alegré-ben megrendezték, a Fórum tapasztalatai és az általa keltett várakozások miatt, szükségesnek és indokoltnak látták az Alapelvek megfogalmazását, hogy utat mutassanak a kezdeményezésből kiinduló további törekvések számára. Az Alapelveket mindenkinek tiszteletben kell tartania, aki részt kíván venni a folyamatban, vagy a jövőben Szociális Világfórumot szervez. Bár a dokumentum elsősorban azokat a döntéseket rögzíti, amelyek az első Szociális Világfórum menetét meghatározták, és biztosították annak sikerét, szándékaink szerint túlterjed annak érvényén, hogy az első Fórum gondolatmenetéből kiindulva tájékozódási pontul szolgáljon.

 

1.    A Szociális Világfórum a gondolatok kölcsönös megvitatásának, a gondolatok demokratikus vitájának, javaslatok megfogalmazásának, tapasztalatok szabad cseréjének és a hatékony tettek összekapcsolásának nyílt találkozóhelye. A civil társadalom olyan csoportjainak és szervezeteinek találkozója, amelyek szemben állnak a neoliberalizmussal, a tőke világuralmával és az imperializmus bármilyen formájával, amelyek az emberiségen belüli, valamint az emberiség, és a Földanya közötti igazságos kapcsolatok elkötelezettjei.

 

2.    Bár a Szociális Világfórum térben és időben korlátozott, mostantól kezdve a miénk a bizonyosság, hogy „Lehet más a világ!”. Az alternatívák keresésének és megvalósításának folyamata ma már megállíthatatlan, és nem korlátozódik egy-egy eseményre, ahol ezt a célt a zászlójukra tűzik.

 

3.    A Szociális Világfórum egy globális folyamat. Minden rendezvény, amelyet ennek a folyamatnak a jegyében rendeznek, nemzetközi rendezvény.

 

4.    A Szociális Világfórumon megfogalmazott javaslatok szembehelyezkednek a nagy nemzetek feletti társaságok, és az őket szolgáló kormányok, illetve nemzetközi intézmények által vezérelt globalizációval, amely a nemzeti kormányok cinkosságával valósul meg. Úgy fogalmaztuk meg őket, hogy a szolidáris globalizáció a történelem új korszakaként kerekedhessen felül, amelyben a tisztelik az egyetemes emberi jogokat, amelyben minden ember - férfi és nő -, minden nemzet, és a természet jogait egyaránt tiszteletben tartják, és amely egy demokratikus nemzetközi intézményekre alapozott rendszeren nyugodva, a társadalmi igazságosság, az egyenlőség és a népszuverenitás szolgálatában áll.

 

5.    A Szociális Világfórum a világ civil társadalmának képviselőit hozza és kapcsolja össze, de nem lép fel azzal az igénnyel, hogy az egész világ civil társadalmát képviselje.

 

6.    A Szociális Világfórum tanácskozásai nem a Világfórumnak, mint testületnek az ülései. Senki nem jogosult, a Fórum egyetlen fordulója képviseletében sem, a résztvevők teljes köre nevében véleményt nyilvánítani. A résztvevők sem szavazással, sem közfelkiáltással nem hoznak a részvevők többségére vagy mindegyikére kötelező érvényű testületi döntéseket, amelyeket a Fórumnak, mint testületnek az irányadó álláspontjaként lehetne tekinteni. Az ilyen határozatok nem rendelkeznek kötelező erővel, sem a résztvevők tanácskozásai, sem a résztvevő szervezetek és mozgalmak kapcsolatai vagy akciói tekintetében.

 

7.    A Fórum munkájában résztvevő szervezeteket, és szervezetek csoportjait, mindazonáltal, megilleti a jog, hogy nyilatkozatokat adjanak ki, vagy akciókat határozzanak el, akár egyenként, akár közösen. A Szociális Világfórum vállalja, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel, ezeket a döntéseket, a lehető legszélesebb körben terjeszti, anélkül, hogy irányítaná, rangsorolná, cenzúrázná vagy korlátozná őket, de kizárólag, mint a döntés meghozatalában résztvevő szervezetek vagy szervezet-csoportok határozatait.

 

8.    A Szociális Világfórum egy plurális, sokszínű, felekezeteken kívüli, nem kormányzati, pártokon kívüli kezdeményezés, amely decentralizált formában kapcsolja össze azokat a szervezeteket és mozgalmakat, amelyek a helyi vagy nemzetközi szinten részt vesznek egy másik világ felépítésében.

 

9.    A szociális Világfórum mindig a tevékenységek és utak pluralizmusa és sokszínűsége előtt nyitott tér lesz, amely kész fogadni minden olyan szervezetet és mozgalmat, amely be kíván kapcsolódni a közös munkába, éppúgy, mint a különböző nemeket, etnikumokat, kultúrákat, sérülteket és egészségeseket, nemzedékeket, feltéve, hogy elfogadják és betartják a jelen Alapelveket. Sem pártok, sem katonai szervezetek képviselői nem vehetnek részt a Fórumon. Kormányzati vezetők és törvényhozási képviselők, személyes minőségükben, felkérhetők a részvételre.  

 

10.           A Szociális Világfórum ellenzi a gazdaság, a fejlődés, és a történelem totalitárius és megszorító értelmezéseit, és az erőszakot, mint az állami ellenőrzés eszközét. Tiszteletben tartja az emberi jogokat, a valódi demokrácia gyakorlatát, a közvetlen demokráciát, és a népek, etnikumok, nemek közötti, az egyenlőségre és szolidaritásra alapozott, békés kapcsolatokat. Elítéli az egyik embernek a másik felett gyakorolt uralmát, az alávetés minden formáját.

 

11.           A Szociális Világfórum a kapitalizmus működéséről, eszközrendszeréről és a tőke uralmáról folytatott viták színtere és azon gondolatok mozgalma, amelyek sürgetik a tőkeuralommal szembeni ellenálláshoz, és a tőkeuralom leküzdéséhez szükséges párbeszédet, és a párbeszéd eredményeinek átlátható terjesztését. A tőkés globalizáció folyamata által, környezetromboló elemeket is magába foglaló módon, nemzetközi szinten és országokon belül gerjesztett fajgyűlölet, kirekesztés, és a társadalmi egyenlőtlenségek problémájának megoldására tett javaslatokról folyó viták fóruma.

 

12.           A tapasztalatcsere kereteként a Szociális Világfórum ösztönzi a résztvevő szervezetek és mozgalmak közötti megértést és egymás kölcsönös elismerését. Különös súlyt helyez a közöttük kialakítandó párbeszédre, ami a társadalmaknak az emberi szükségletek kielégítésére, és a természet tiszteletben tartására irányuló, gazdasági és politikai akcióit illeti, most és az elkövetkező nemzedékek életében.

 

13.           A kölcsönös kapcsolatok javítása érdekében a Szociális Világfórum arra törekszik, hogy új, országokon belüli és nemzetközi kapcsolatokat hozzon létre, és erősítse a meglevőket. A cél az, hogy a magán és a közéletben egyaránt, erősítse az erőszakmentes társadalmi ellenállás képességét, a világ elembertelenedését jelentő folyamatokkal, és az állam által alkalmazott erőszakkal szemben, hogy alátámassza azokat a humanizáló törekvéseket, amelyeket a résztvevő mozgalmak és szervezetek kezdeményeznek.

 

14.           A Szociális Világfórum egy olyan folyamat, amely arra bátorítja a résztvevőket, hogy tevékenységüket a helyi szintről országos szintre emeljék, és keressék a nemzetközi mozgalomba való bekapcsolódás lehetőségét. A világközösség tagjaikén, tűzzék a globális folyamatok naprendjére, a szolidaritásra alapozott világ kialakítására irányuló szándékaikat.

 

Sao Paulo, 2001. április 9.

A Szociális Világfórum Szervező Bizottságát alkotó szervezetek

 

2001. június 10-én módosításokkal jóváhagyta a Szociális Világfórum Nemzetközi Bizottsága