ELÔSZÓ

A Baloldali Alternatíva Egyesülés hetedik éve létezik. Ez azok számára meglepô, akik 1989-ben úgy vélték, hogy az államszocializmus és a kapitalizmus közötti baloldali útkeresés lehetetlen. A társadalmi önkormányzás elméleti vizsgálatát is puszta utópiának deklarálták. Ma már szerte Kelet-Európában - a legutóbbi választások tükrében - evidenciának számít, hogy óriási tömegek nemcsak az államszocializmus bukásából tanultak, de elutasítják a kapitalizmus kelet-európai kiterjedését is. Ez a történelmi "állapot" azonban éppen egy ilyen harmadik lehetôség (tertium datur) elôtt nyit utat, annak ellenére, hogy az önkormányzás, az önigazgatás képességeivel rendelkezô társadalmi erôk ma még gyengék, szervezetlenek. A baloldali politizálás napirendjére az emberiség egyetemes problémái kerültek (környezetpusztulás, az adósságprobléma, a nôi munka kizsákmányolása, a rasszizmus, a növekvô szociális és kulturális egyenlôtlenségek stb.), amelyek megoldásán kívül nem vezetnek lépcsôfokok az "önkormányzó" társadalomhoz.

E problémák megoldatlansága elválaszthatatlan attól a ténytôl, hogy a baloldal történelmi horderejû veresége következtében a társadalmi szolidaritás világméretekben meggyengült. A tôke nemzetközi szervezettsége, különösen a multinacionális társaságok, s azon belül is a nemzetközi pénzszervezetek, a finánctôke befolyása hallatlanul megnövekedett. A tôke nemzetköziesedése mindig a szomszéd népek közötti ellentétek kiélezôdésével, a rasszizmussal, az idegengyûlölettel jár együtt. Nagy tapasztalat ez még akkor is, ha ma a multinacionális tôke nem érzi fenyegetve magát, s ezért most talán - legalább is Európában - még nem finanszíroz szélsôjobboldali, rasszista vagy nyíltan fasiszta mozgalmakat.

E füzetünk - nem is lehet ez másképpen május elsején - a szolidaritás gyengülésének okaival foglalkozik. Az elsô részben vázlatosan és népszerûen bemutatjuk azokat az alapvetôen új problémákat, amelyekkel a rendszerváltás után szembesülünk, de egyelôre még kevéssé tudatosítottuk társadalmi hatásukat és a közöttük lévô összefüggéseket: a tôkefelhalmozás, a munkaerôpiac átalakulása, a privatizáció stb.
A második részben pedig a Baloldali Alternatíva Egyesülés gyakorlati tevékenységének néhány elemét, dokumentumait mutatjuk be. Beszámolunk az elôzô évrôl.


A tõke világméretekben újraszervezôdött, míg a munka világa a tôkefelhalmozás és a vele összefüggô munkaerôpiaci átrendezôdés következtében dezorganizálódott, a régi termelési és szakmai szervezetei széthullottak vagy széthullóban vannak. Különösen megszenvedték ezt az átalakulást a világtársadalom periferizálódott százmilliói, közöttük a mi térségünk lakosságának többsége is.


A kapitalizmus iránti illúziók ugyan mára megrendültek, de az új feltételek megértése és azok alapján való társadalmi méretû antikapitalista ellenállás egyelôre csak a kezdeti lépéseket teszi meg. A történelemben azonban soha semmi sem kezdôdik elölrôl, a történelmi idô az utóbbi évszázadban oly mértékben felgyorsult, hogy egy nem-kapitalista fejlôdés lehetôsége a világ számos pontján váratlanul ismét napirendre kerülhet. Kelet-Európa, mindenekelôtt a volt Szovjetunió ismét a világrendszer "gyenge láncszemévé" vált. Egy ilyen helyzetben nincsen fontosabb annál, mint hogy minél gyorsabban elsajátítsuk az új tapasztalatokat.

Szellemi újraépítkezésünk egyik fontos állomása volt az a kötet, amelyet nem régen adtunk ki Önkormányzás vagy az elitek uralma címen. Múlt év ôszén tartott nemzetközi konferenciánkon pedig bebizonyosodott, hogy a Baloldali Alternatíva útkeresése nem nemzetileg elszigetelt jelenség, hanem nemzetközileg is illeszkedik egy új baloldali reorganizálódás keretei közé. A baloldal, a társadalmi önkormányzás Európája, egy nem kapitalista uralom alatt élô Európa azonban ma még csak ábránd. Egyelôre olyan új Európa készül itt, amelyben Magyarország helyét az európai centrum perifériáján jelölik ki az ún. fejlett kapitalista országok hatalmi elitjei és a pénztôke vezetô csoportjai. Félô, hogy nem egy demokratikus európai integráció készül. Hisz egy ilyen Európa nem is lehetséges egy demokratikusan szervezett világrendszer nélkül. Az adott rendszerben a "demokrácia" azt fogja jelenteni, hogy Magyarország Németország hátsó udvara lesz, amolyan szemétlerakodó, amelynek lakosságát azzal nyugtatgatják majd, hogy a Balkánon és Oroszországban még rosszabb...
Hol vannak már a nagy ígéretek, amelyekkel a magyarokat is bolondították a rendszerváltás periódusában. Ma már azt is tudjuk, hogy a mi sorsunk nagyon nagy mértékben függ a többi nép sorsától. Amíg a világ gazdag centruma elnyomja és kizsákmányolja a világrendszer félperifériáját és perifériáját, addig csak ostoba propaganda, hogy egyik vagy másik nép bekerülhet a "gazdagok családjába". A rendszerváltás és utótörténete ismét bizonyította: "Dunának, Oltnak egy a hangja..."

A Baloldali Alternatíva Egyesülés tagsága és Egyeztetô Bizottsága az utóbbi években tévedhetett sok kérdésben, például, mindenekelôtt túlbecsültük 1989-ben egy demokratikus önigazgatói szocializmus gyakorlati esélyét. De egy dologban bizonyosan igazunk volt, s ez ma is igazol bennünket erkölcsileg: a magyar társadalom és közvélemény figyelmébe sohasem a hamis ideológiákat, az illúziókat állítottuk, hanem mindig arról a valóságról beszéltünk, amiben ma sajnos millióknak van osztályrésze.

Mindig hangsúlyoztuk, hogy a rendszerváltás során a politikai demokrácia csak eszközül szolgál ahhoz, hogy kevesek learassák mindazt, amit korábban sokak elvetettek. Lelepleztük az illúziókat és az illúziókeltôket, s a legrosszabb periódusban is a munkavállalók érdekeit képviseltük a tôkével szemben.

Ezek a törekvéseink erkölcsi hitelünket és befolyásunkat erôsítették és erôsítik a magyar társadalomban. Az erkölcsi hitelesség megôrzése nagyon fontos egy olyan társadalmi rendszerben, amely már születése pillanatában a hazugságra, a lakosság óriási többsége által létrehozott hatalmas állami tulajdon magánkisajátítására, kevesek privilégiumaira, sokak elszegényedésére, bûnözésre és a nacionalizmusra, sôt, a rasszizmus bizonyos elemeire épül. Ez a rendszer nem végleges, ezért is készüljetek egy olyan társadalmi lehetôségre, amikor saját magatoknak kell saját termelési és lakossági szervezeteiket létrehozni. A Baloldali Alternatíva Egyesülés továbbra is nevéhez hûen készül a jövôre - mint eddig is a munka oldalán a tôkével szemben.